یک دور انبورد با ماریو اندرتی - ایندی 500 سال 1965

452

موتوراسپورت ایران - ویدئویی کمیاب از گذشته موتوراسپورت، ماریو اندرتی در رقابتهای ایندیاناپولیس 500 در سال 1965