تصویر چهار بعدی دستگاه سونوگرافی

191

تصویر چهار بعدی دستگاه سونوگرافی سه بعد مکان و یک بعد هم زمان می باشد www.cafeteb.com