اجرای صحیح حرکت تماس با انگشتان پا

238

توضیحات انجام حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/toe-touchers

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده