افراد مریضی که روزه نمی گیرند باید کفاره بدهند یا نه؟

5,783

افرادی که به خاطر مریضی و یا سفر نمی توانند روزه بگیریند آیا به همراه قضای روزه کفاره هم بدهند یا نه