اساتید پورکمال و ذوالفقاری

237

مراسم قدردانی از پیش کسوتان نقشه برداری ایران، استاد دکتر محمود ذولفقاری و شادروان مهندس پورکمال در سال 1382 در سازمان نقشه برداری کشور با حضور دکتر مدد ریاست وقت سازمان