حضور فعال محیط زیست در برنامه با همستان

453

خانمی که فعال محیط زیست است و به کودکان حفاظت از آن را آموزش می دهد در برنامه با همستان حضور یافت و از استفاده از پاکت به جای کیسه های نایلونی هم گفت