کارآفرینی جوان تبریزی با استفاده از زبان های خارجی

170

یک کارآفرین در تبریز پس از فارغ التحصیل شدن در دانشگاه اقدام به کارآفرینی کرده است. او با راه اندازی یک موسسه ترجمه برای 30 نفر به صورت حضوری و برای بیش از 320 نفر به صورت غیرحضوری شغل ایجاد کرده است. http://www.modirinfo.com/video/4/11297/