چرا چرا همیشه اونی که گریه میکنععع منم چرا

138

چرا همیشع اونی که بغض میکنه منم اونی که دلش میشکنه منم): اونی کع تنها میمونه منم اونی که دلتنگ میشه منم اونی که درد میکشه منم اونی که تنش زخمه منم اونی که از داتنگیبی صدا اشک میریزه منم ):

۴ روز پیش