عمل ترمیم پارگی شبکیه

247

در این پروسـه یک باکل (اسفنج یا نوار سیلیکونی نرم) از طریق بخیه به اسکلرا ( صلبیه یا سفیدی چشم) دوخته می شود و دیواره خارجی را به سمت داخل فشار می دهد و آن را به شبکیه جدا شده ، نزدیک می کند تا شبکیه در جای خود متصل شود. جهت اتصال بهتر و سریعتر شبکیه به دیواره خارجی ، مایع جمع شده در پشت شبکیه در هنگام عمل جراحی ، تخلیه می شود و سوراخ های شبکیه نیز با استفاده از لیزر یا قلم کرایوتراپی به همان نحو که در قسمتهای قبل شرح داده شد بسته می شوند.