پرینتری که به عکس ها جان می بخشد

77

آن چه در فیلم های هری پاتر دیده بودید، حالا واقعیت می یابد. این پرینتر با اپلیکیشن همراهش می تواند از فیلم ها یک فریم را پرینت بگیرد و بعدها به پرینت جان ببخشد.عکس هایی که حرکت می کنند