مصاحبه دکتر نادی قمی، مدیرعامل تامین سرمایه نوین در فاینکس 2019

155

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی #بورس، #بانک و #بیمه، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران