اکران هر هفته فیلم در آموزشکده سازمان نقشه برداری

474

اکران فیلم های سینمایی، مستند، علمی، آموزشی و ... هر هفته یک شنبه ها در سالن شهید چمران آموزشکده سازمان نقشه برداری توسط انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری