طوفان جبی ژاپن و صحنه های عجیب

981

تبریز امروز: سیل ، بادهای تند ، لغزش زمین و بارش شدید نتیجه توفان جبی بود که باد با سرعت 209 کیلومتر بر ساعت را همراه خود داشت. آتش سوزی ، تخریب ساختمان ها ، واژگون کردن ماشین ها و در نهایت کشته شدن حداقل یازده نفر نتیجه این توفان بی سابقه بود.

تبریز امروز 118 دنبال کننده
pixel