ورود وزارت دفاع به صنعت خودروسازی

831

از سایپا و ایران خودرو که آبی گرم نمیشه !!!