اسپرانتو؛ زبانی که پاپ فرانسیس در خواب می بیند!

314

در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه آیا به دیگر زبانها هم خواب می بینید؟ پاپ فرانسیس پاسخ داد: بله، به اسپرانتو!

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده