کرونا خطرناک تر است یا آنفولانزا؟

358

مطابق با اطلاعاتی که تا امروز به دست آمده کرونا هم کشنده تر از آنفولانزا است و هم می تواند سیستم درمانی را بیش تر از آنفولانزا درگیر خود کند.

pixel