مستند زیبای «تا قدمگاه خورشید»

93

این مستند شرح حال مردمان شهرهای مسیر عبور کاروان حضرت رضا(ع) در جریان هجرت تمدن ساز آن حضرت از مدینه به خراسان است.