مانور هوایی رپتور F-22 : مرگبارترین جت جنگنده تاریخ

2,121
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 6.9 هزار دنبال کننده