شهادت دروغ در دادگاه

157

اگر در دادگاه شهادت دروغ بدهیم چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟ طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ادای شهادت دروغ در دادگاه جرم می‌باشد که ممکن است برای مرتکب حبس یا جزای نقدی را در پی داشته باشد.

pixel