كتابخانه مركزی امام خمينی (قدس سره) مشهد

86

مروری بر روند افتتاح كتابخانه مركزی مشهد مقدس كتابخانه مركزی امام خمينی (قدس سره) مشهد در تاريخ 15 بهمن ماه 1397 به بهره برداری رسيد.