نقش مایعات و فراورده های لبنی و گوشتی برای پیشگیری از بیماری کرونا

1,065

توصیه های تغذیه ای دکتر مجید غیور مبرهن استاد و عضو هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با پیشگیری از بیماری کرونا

pixel