خرس های محافظ جنگل - من گربه حیله گرم

2,478

یک شکارچی به نام ویک Vick برای بدست آوردن پول به یک جنگل سبز و خرم رفته که حیوانات بزرگ و کوچک زیادی در آن زندگی می کنند. او هر روز به دنبال یکی از حیوانات کرده و سعی می کند آن را شکار کند

آفرینش
آفرینش 3.6 هزار دنبال کننده