كار نيروي ثابت فيزيك 1 پايه دهم (خليلي بروجني مولف كتابهاي درسي فيزيك)

58
در اين ويديو، مؤلف كتاب درسي به بررسي و آموزش مبحث كار انجام شده توسط نيروي ثابت بر اساس برنامة درسي كتاب درسي فيزيك 1 پايه دهم پرداخته است. مخاطب اصلي اين ويديو دبيران فيزيك و همچنين دانش آموزان پايه دهم در هر دو رشته علوم تجربي و رياضي فيزيك هستند هرچند مشاهده آن به علاقه مندان به مباحث فيزيك نيز توصيه مي شود.
pixel