کمک به سیل شیراز

255

اهدای لوازم خانگی با کمک های جمع آوری شده از دوستان به چهار خانواده سیل زدگان سعدی