تقلید لهجه برای سبک کردن و تمسخر حرام است

840

#صوت | تقلید لهجه برای سبک کردن و تمسخر حرام است. اغلب شهرهایی که لهجه آنها تقلید می شود مردم غیرتمندی دارد. رهبر معظم انقلاب

pixel