سخنرانی نماینده کلوپ اسپرانتیست های مهاجر افغان در ایران

393

ارائه گزارشی از خانم اکبری، نماینده کلوپ اسپرانتیست های مهاجر افغان در ایران (واقع در مشهد) در محل انجمن اسپرانتوی ایران. (سخنرانی به مناسبت جشن روز زامنهوف به سال 2003)

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده