تفکر و سواد رسانه ای - رژیم مصرف رسانه ای - از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم

127
تفکر و سواد رسانه ای فصل ششم: رژیم مصرف رسانه ای درس بیست و یکم: من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم! مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel