پیرمرد AET ، کلاچ اتوماتیک باپمپ اتاکو و اتومید قاتل

837

نصب سیستم جدید اتومید روی پمپ کلاچ انکودر دار فقط در سه روز و البته تست اتومید روی شیب. دوستان عزیز شرکتهای همکار انجام آزمایشهای تحقیقاتی از این دست نه به منظور تخریب دیگران است. بلکه اینها درخواستی است برای احترام به نخبگان و افراد پیشکسوت کشورمان.