شعرخوانی محمدحسین ملکیان در شب شعر سردار آسمانی

2,198
گردو خاکی کردی و بنشین که توفان را ببینی وقت آن شد قدرت خون شهیدان را ببینی شعرخوانی محمدحسین ملکیان در شب شعر سردار آسمانی
pixel