شعرخوانی محمدحسین ملکیان در شب شعر سردار آسمانی

1,741

گردو خاکی کردی و بنشین که توفان را ببینی وقت آن شد قدرت خون شهیدان را ببینی شعرخوانی محمدحسین ملکیان در شب شعر سردار آسمانی

pixel