واکنش امام خامنه ای وقتی از ایشان سوال پرسیدند که برجام را به نام شما نوشته اند

3,250
واکنش امام خامنه ای وقتی از ایشان سوال پرسیدند که برجام را به نام شما نوشته اند
pixel