سخنان طوفانى دانشجوى انقلابى/به جاى تحلیل برجام، فیلم گاو را پخش كنید./به داد صن

1,052

مناظره دانشجویى/دانشكده پزشكى اصفهان

عبدالله 5 دنبال کننده
pixel