قانون انتظار

117
ایا چیزی از قانون انتظار میدونی
pixel