حاشیه های درمان بیماران در نظام پزشکی

361

بیماران در ایران برای درمان با چه حاشیه هایی مواجه هستند. بنابراین گزارش یا بیماران از حق و حقوق خود مطلع نیستند که البته بعید است و این توجیه مسئولین است که بیماران از طرح بیمه سلامت و یارانه ایی که وزارت بهداشت و درمان برای بیمارای های خاص برای مثال یارانه برای پرداخت داروی بیماریهای خاص دیابت ، تا سقف 2میلیون تومان بی خبرند و یا اینکه مسئولین که توجیه می کنند گوش شنوا نمی خواهند داشته باشند.