مقدمه شبکه های عصبی کانولوشنال علیرضا اخوان پور بخش2

2,358

پیاده سازی شبکه عصبی کانولوشنالی در کتابخانه کراس و آشنایی با لایه های Conv2D و MaxPooling2D/ آشنایی با متد Flatten برای لایه ماقبل Dense/ بررسی ابعاد activation هر لایه: حساب دستی و آشنایی با متد ()summary/ بررسی Sigmoid و Softmax برای لایه آخر