نزول چهارم قرآن کریم

204

سخنرانی حضرت آیة الله سید حسن ابطحی موضوع: نزول چهارم قرآن كریم. تاریخ سخنرانی: شب ٢٣ رمضان سال ١٤٢٦قمری. ١٣٨٤.٨.٤ مكان: حسینیه جمكران