شاخصه های شرک و علت آن قسمت اول

185
این کلیپ شامل موارد ذیل است تعریف شرک و اقسام آن. شاخصه های شرک و مشترکاتی بین نحله های مشرکانه. اسطوره های مشکرانه. نقد نظریه تکامل و نظر آنان در پیدایش شرک. توحید اصل در تمام ادیان است. علت اصلی شرک، شیطان است که در پشت تمام مذاهب مشرکانه پنهان است.
pixel