قابل توجه ساکن محدوده طرح ترافیک یا زوج و فرد

669

اگر ساکن محدوده طرح ترافیک یا زوج و فرد هستید دیدن این ویدئو توصیه می شود.