مدیریت هویت دیجیتال

54
یکی از مهمترین کاربردهای بلاکچین ایجاد و مدیریت هویت دیجیتال است. در این کاربرد هر فرد کنترل هویت دیجیتال خود را بر عهده خواهد گرفت و از انتشار مدارک و سوء استفاده از آنها جلوگیری می‌کند.
pixel