۱۰ اصطلاح کاربردی آلمانی با کلمه wann قسمت اول

118
Wann bist du fertig? کی کارت تموم میشه؟ Wann fährt der letzte Bus ab? کی آخرین اتوبوس حرکت میکند؟ Wann hast du angerufen? تو کی تلفن کردی؟ Wann hast du Geburtstag? تو کی تولد داری؟ Wann hast du Zeit? تو کی وقت داری؟ Wann kannst du zu mir kommen? تو کی میتونی بیای پیش من؟ Wann kannst du uns besuchen? تو کی میتونی به دیدن ما بیای؟ Wann kommt der Bus? اتوبوس کی میاد؟ Wann können wir uns treffen? کی میتونیم همدیگر رو ببینیم؟ Wann soll ich kommen? کی بایستی بیام؟
pixel