طراحی مدارهای واسط مغز و ماشین

661

با افزایش درک انسان از مکانیزم های پیچیده سیستم عصبی، فناوری اعصاب بارویکرد مهندسی و با استفاده از ابزارها،تحولی بزرگ را در توانبخشی و درمان اختلالات عصبی پیش بینی میکند.آزمایشگاه فناوری اعصاب دانشگاه اصفهان، که از چندی پیش در زمینه مدارهای واسط مغز-رایانه فعالیت می کند،تاکنون توانسته است یک سیستم کمک ارتباطی توسعه دهد که امکان تایپ وبیان منظور را برای افرادی با ناتوانی حرکتی وگفتاری فراهم میکند.

علوم شناختی
علوم شناختی 124 دنبال کننده