5 دقیقه فیزیک با گلزاری - حالات ماده

49
مرور انواع حالات ماده در 5 دقیقه - فصل 2 فیزیک دهم. کار جدید از محمد گلزاری - www.poopakedu.ir
pixel