روایت هادی نورالدینی از وام خوداشتغالی بنیاد مستضعفان

319

هادی نورالدینی جوانی است که پس از چهار سال بیکاری با وام خوداشتغالی بنیاد مستضعفان صاحب شغل شده. او از زندگی این روزهایش تعریف می کند.

قلعه گنج
قلعه گنج 93 دنبال کننده