در کشور ما لایحه و قانون ضد تعارض منافع وجود ندرد

104

دکتر «محمد فاضلی»، استادیار دانشگاه شهیدبهشتی، مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی، در برنامه «این جا» شبکه چهارم سیما به بحث پیرامون «تعارض منافع» به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین مشکلات نظام اداری ایران پرداخته است.