شعرخوانی آقای نوازنی در محضر رهبرانقلاب

251

قلبی شکست و دور و برش را خدا گرفت نقاره می زنند مریضی شفا گرفت شعرخوانی آقای نوازنی در محضر رهبرانقلاب