بانوی انیمیشن ساز در باهمستان

434

حضور سارا خلیلی بانوی جوان و هنرمند انیمیشن ساز در باهمستان. مجری این بخش خانم توران ولی مراد بودند