روحانی:سیل اخیر دستکم ۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف خسارت زد

54