نحوه فعال و غیر فعال کردن خرید عرضه اولیه اتوماتیک در کارگزاری مبین سرمایه

353
اگر وقت ندارید تا عرضه اولیه بخرید این امکان در کارگزاری مبین سرمایه وجود داره که اتومات عرضه اولیه خریداری بشه
pixel