بخش دوم سخنرانی دکتر نجفی ابرندآبادی با موضوع تحولات علوم جنایی در دانشگاه مفید

185

نشست علمی «تحولات علوم جنایی» با ارائه دکتر نجفی ابرندآبادی- دوشنبه 16 اردیبهشت 98 -دانشگاه مفید برگزار کننده: مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید