سیل در نوروز 98

2,144
آموزشگاه سیوان 8 دنبال‌ کننده

باران، داری با کشورم چه میکنی؟! ما آب را برای آبادی میخواستیم، نه ویرانی، حواست هست؟! آمدی و همه چیز را به هم ریختی؟ آمدی و آسمان را به زمین دوختی بی انصاف؟! صدایِ ترس و اضطرابِ این مردمِ خسته از درد، برای لحظه ای هم تنت را نلرزاند؟! صدایِ آهِ کوچه و خیابان هایِ دلشکسته ی سرزمینم را نشنیدی؟!

pixel