مانومتر گریس پمپ، چگونه وضعیت داخلی شیر را نشان میدهد؟!

115

میدونید که مانومتر گریس پمپ میتونه ما رو از وضعیت داخلی شیر مطلع کنه؟ این ویدئو رو با توضیحات گروه فنی شرکت آرین پترو ایده مشاهده کنید.